Klachtenregeling

Er zijn wel eens zaken op school die niet gaan zoals u wenst. We hopen dat we er dan in onderling overleg uit zullen komen. Er kunnen echter situaties zijn waarbij dit niet mogelijk is of dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost. Dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Klachten kunnen gaan over begeleiding van leerlingen, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten.
De klachtenregeling kunt u op school inzien, maar in het kort is de procedure als volgt: U maakt uw klacht kenbaar bij een van de contactpersonen van de school (juf Gerdien van der Kooi- van Gils of meester Kees Haasnoot), die u – indien nodig – doorverwijzen naar de door het bestuur benoemde vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat na of geprobeerd is de klacht op schoolniveau op te lossen. Daarna komt u bij de klachtencommissie terecht.

De vertrouwenspersonen mogen geen deel uit maken van de klachtencommissie, maar kunnen de klager verwijzen naar de klachtencommissie.

Dhr. J.J. van Gils (ex-directeur basisschool)
Marinus Poststraat 73
2235 XC Valkenburg
telefoon: 071 – 4031439

Mw. Drs. G. van Duijn (arts)
Voorstraat 148
2225 EW Katwijk aan Zee
telefoon: 071-4012884

Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair OnderwijsPostbus 82324
2508 EH Den Haag
www.gcbo.nl