De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor overleg met de directie en/of het schoolbestuur.
Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. Men mag maar maximaal 6 jaar in de MR plaatsnemen, wat dus inhoudt dat er regelmatig nieuwe ouders en leerkrachten in de MR zitten. De medezeggenschapsraad bestaat uit een viertal ouders, en een viertal leerkrachten. Naast de MR is er ook een GMR, en hierin zitten vertegenwoordigers van alle scholen die binnen de stichting vallen.

Voorzitter:

Mw. R. Verdoes-van de Oever, (personeelsgeleding)
Secretaris:
Dhr. H. den Butter (oudergeleiding)
Penningmeester:
Mw. H. v.d. Plas (oudergeleding)

Leden:
Mw. M. Verdoes, (personeelsgeleding)
Mw. M, Weststrate, (GMR afgevaardigde ouders)
Dhr. G. Meerkerk, (GMR afgevaardigde personeel)