Visie van de Groen van Prinstererschool

De Groen van Prinstererschool is een christelijke, bloeiende, moderne school met een open en veilige (leer)omgeving voor iedereen. De Groen van Prinstererschool is een school waar we samen school zijn en iedereen zich thuis voelt.
Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, binnen een gezond pedagogisch klimaat, vanuit het geloof in God zoals verwoord in de Bijbel. We zijn een ‘open school’ voor leerlingen, waarvan de ouders de grondslag respecteren en instemmen met de schoolregels, ook ten aanzien van de identiteit.
Onze motto’s zijn:

 • Geïnspireerd
 • Kindgericht
 • Samen

Missie van onze school

Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, binnen een gezond pedagogisch klimaat, vanuit het geloof in God zoals verwoord in de Bijbel. We zijn een “open school” voor leerlingen, waarvan de ouders de grondslag respecteren en instemmen met de schoolregels, ook ten aanzien van de identiteit.

Geïnspireerd
Binnen de Groen van Prinsterschool is de Bijbel onze leidraad en bron van inspiratie en motivatie. Het geloof in Jezus Christus als onze Verlosser is een geschenk, waar we met dankbaarheid, eerbied en zorgvuldigheid mee willen omgaan. Dat willen we ook onze kinderen laten zien en ervaren.
Kindgericht
Alles draait om het kind, om de leerling. Binnen de Groen van Prinstererschool willen we daarvan voortdurend doordrongen zijn. Alles wat we bedenken, doen of organiseren, moet uiteindelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het leren van onze kinderen. De school, de leraar, de directeur zijn er voor het kind.
Samen
‘Samen’ betekent voor de Groen van Prinstererschool van betekenis zijn voor elkaar (van waarde zijn voor elkaar). Samen gaat het beter en samen staan we sterk, als we kinderen, leraren, scholen, ouders en bestuur veel voor elkaar laat betekenen. Of het nu gaat om samen leren, samen spelen, samen zingen, samen bidden, samen organiseren of samen beleid maken, de Groen van Prinstererschool wil de meerwaarde benutten van samen denken en samen doen. Dit geldt voor in de klas, in het team, in de school en in het gezin, maar ook voor alle scholen binnen de Stichting Hervormde Scholen Katwijk.
In het zorgprofiel staat dat we een aangemeld kind met zware problematiek met hulp van het samenwerkingsverband een passende plaats aanbieden.

Op de Groen van Prinstererschool
·                     is de Bijbel leidraad, bron van inspiratie en motivatie
·                     geloven we in Jezus Christus als onze Verlosser
·                     gaan we uit van respect voor elkaar
·                     vinden we veiligheid en geborgenheid
·                     gelden duidelijke regels
·                     staat het kind centraal
·                     ieder kind mag er zijn
·                     houden we rekening met verschillen tussen leerlingen, ieder kind mag er zijn.
·                     dagen we kinderen uit zich verder te ontwikkelen
·                     staat samen spelen en werken als eerste centraal
·                     stimuleren we zelfstandig werken en denken
·                     volgen we de ontwikkeling van elk kind nauwkeurig
·                     vinden we contact met ouders erg belangrijk
·                     ontwikkelen we eigen verantwoordelijkheid
·                     worden moderne methodes gebruikt
·                     maken we veel gebruik van de computer
·                     volgen we de onderwijsontwikkelingen
·                     specialiseren we ons door nascholing

Slogan en kernwaarden
Een Christelijke, bloeiende, moderne school met een open en veilige (leer)omgeving voor iedereen.
Onze kernwaarden zijn:

 • Identiteit
 • Waarden en normen
 • Sociale vaardigheden
 • Zelfstandig werken
 • Adaptief onderwijs
 • Zorgverbreding
 • Collegiale ondersteuning
 • Leren leren en prestatie

Streefbeelden
Voor de komende vier jaar zijn de volgende richtinggevende uitspraken van belang voor onze activiteiten en prioritering:
1.         Op onze school is er sprake van goed leesonderwijs
2.         Op onze school is er sprake van passend onderwijs binnen het leerstofjaarklassensysteem
en wordt er gewerkt met groepsplannen en handelingsplannen
3.         Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling, gerelateerd aan de schoolontwikkeling
4.         Op onze school werken leerlingen coöperatief samen
5.         Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt en wordt gekeken naar het
ontwikkelperspectief van de leerlingen.
6.         Op onze school wordt een nieuwe methode Voortgezet Technisch Lezen ingevoerd vanaf groep 4.
7.         Op onze school worden de BAS afspraken geborgd
8.         Op onze school wordt het taakspel vanaf groep 4 ingezet